Vaše soukromí je pro nás důležité

Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost SMARTEN DEFT s.r.o. se sídlem Újezdy 367, Příluky, 760 01 Zlín, IČ: 02773244 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82459. Dále jen „provozovatel“ nebo „my“.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek, a vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtěžovat uživatele nerelevantní reklamou.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016679, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům:

 • digitální agentura Proof & Reason, s.r.o.

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje:

 • IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.
 • Tzv. cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů.
 • Google Analytics máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání.
 • Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tat data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku.

Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte.

Data zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců.

Cookies a uchovávání informací na vašem počítači

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:
 • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Jaké na tomto webu používáme cookies?

 • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
 • Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Poučení o zpracování osobních údajů

I. Úvod

Správce - obchodní společnost SMARTEN DEFT s.r.o., se sídlem Zlín - Příluky, Újezdy 367, PSČ 760 01, IČO 02773244, zastoupená panem Martinem Malaníkem, jednatelem (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů, včetně jejich zaměstnanců a dalších osob, s nimiž má správce uzavřeny smlouvy (dále též jako „subjekt údajů“), vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016279, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Tento dokument je volně přístupný v listinné podobě v sídle správce a rovněž na webových stránkách správce www.smartendeft.cz.

II. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty zákazníkem při zaslání objednávky služeb a dále obchodním partnerem či jinou osobou při uzavření smlouvy (zejména smlouva o spolupráci, smlouva nájemní, apod.) a v průběhu trvání platnosti takové smlouvy. Správce dále zpracovává též údaje osoby, která použije kontaktní formulář pro zadání požadavku na úvodní konzultaci, dostupný na webových stránkách správce www.smartendeft.cz. Správce zpracovává zpravidla níže uvedené osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • datum narození nebo IČO, případně DIČ;
  • adresa trvalého bydliště osoby, která je fyzickou osobou nepodnikající
  • adresa sídla osoby, která je fyzickou osobou podnikající;
  • doručovací /fakturační adresa;
  • pracovní pozice nebo funkce;
  • telefonní číslo, e-mailová adresa, webové stránky;
  • číslo bankovního účtu.

  Tyto osobní údaje správce zpracovává pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a pro účely komunikace ohledně záležitostí se smlouvou souvisejících. Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné pro plnění smlouvy. Zpracování údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách správce www.smartendeft.cz probíhá na základě oprávněného zájmu správce na komunikaci a poskytování informací potenciálnímu zákazníkovu.

 2. Správce dále zpracovává níže uvedené osobní údaje třetích osob, které mu byly poskytnuty zákazníkem při zaslání objednávky služeb a dále obchodním partnerem, který je právnickou osobou, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání platnosti takové smlouvy:

  • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu společnosti;
  • jméno, příjmení, pracovní pozice nebo funkce, pozice nebo funkce ve společnosti, telefonní číslo a e-mailová adresa zaměstnance obchodního partnera;
  • jméno, příjmení, pracovní pozice nebo funkce, pozice nebo funkce ve společnosti, telefonní číslo a e-mailová adresa jiného zástupce obchodního partnera.

  Tyto osobní údaje třetích osob správce zpracovává pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a pro účely komunikace ohledně záležitostí s plněním smlouvy souvisejících. Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné pro plnění smlouvy.

 3. Některé ze shora uvedených osobních údajů, konkrétně jméno, příjmení, pracovní pozice nebo funkce, název zaměstnavatele, fotografie (podobizna), včetně fotografií z akcí konaných správcem nebo jichž se správce zúčastní a dále též přezdívka a výčet některých povahových vlastností, které subjekt údajů sám uvede, mohou být správcem zpracovávány též na základě souhlasu subjektu údajů.

III. Způsob a doba zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, avšak osobní údaje mohou pro správce zpracovávat i jiní zpracovatelé, jímž je v současné době pouze externí účetní.
 2. Správce prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů všech subjektů.
 3. Osobní údaje uvedené v článku II. tohoto dokumentu budou pro stanovené účely správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy pro účely archivace dle příslušných právních předpisů (zejména dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty).

IV. Práva subjektů osobních údajů

 1. Zákazník, obchodní partner a jiná osoba, s níž správce uzavřel smlouvu, jakož i osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení správce, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům a komu byly osobní údaje zpřístupněny.
 2. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který správci udělil.
 3. Subjekt údajů má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u správce.
 4. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. Subjekt údajů má za právo získat od správce své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.
 6. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Žádosti dle tohoto článku lze podat písemně v listinné či elektronické formě. Vzorový formulář pro uplatnění práv je pro všechny subjekty osobních údajů k dispozici v sídle společnosti nebo bude zaslán např. prostřednictvím e-mailu. Výkon práv dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, nebo žádostí, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může správce uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

Ve Zlíně dne 25. 5. 2018

SMARTEN DEFT s.r.o.
Martin Malaník, jednatel